Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5, 2018

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ліщинський І.О.
«БЛАГОСЛОВЕННА ТРІЙЦЯ» РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мужев О.О.
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Командровська В.Є., Петриченко К.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Мардус Н.Ю.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Носирєв О.О.
SMART-КОНЦЕПЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Патика Н.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Трохимець О.І., Шелеметьєва Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ареф’єва О.В., Кравчук Н.М., Івашута М.Ю.
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Білецька І.М.
АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Божко В.П., Карацева Н.З., Машкіна А.С.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Гришко В.В., Кравченко Д.В., Устенко О.С.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ СУЧАСНИХ ПРАКТИК ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ЗАСАДАХ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Христенко О.В., Горбенко Ю.С., Озерчук Т.В.
ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Чмерук Г.Г., Стороженко О.О.
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Пандас А.В., Іщенко І.В.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ

Шашина М.В.
ЗМІНИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Клоченко Д.С.
ПОЗАБІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Кузьменко В.М.
РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Весперіс С.З., Щербина О.В., Циганенко О.В.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

Мелень О.В., Потоцька О.А.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦЮЮЧИМИ

Носач Н.М.
КОМПОНЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дзюбановська Н.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАНОНІЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Картолапов Д.М., Олійник Н.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ