Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3 (114), 2020

Титульна сторінка

Зміст (частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ткач Є.В., Ткач С.В.
ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ФОРМУВАННЯ БРЕНДА УСПІШНОЇ ДЕРЖАВИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гриліцька А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Федотова Ю.В.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ВИДИ ТА МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Шупа Л.З.
УКРАЇНА – ВЕЛИКОБРИТАНІЯ: НАЛАГОДЖЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Більська О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЇ

Васютинська Л.А.
КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Кондукоцова Н.В.
ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Копитко В.І., Копитко О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК

Кухарська Л.В.
ПАРАДИГМА ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Лукашова Л.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАСИЛІТАЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мажуга А.С., Сокол П.М., Хамініч С.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛУ УКРАЇНИ

Мардус Н.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ТОВАРІВ

Никончук В.М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Носенко Ю.М., Нечипоренко О.М., Лук`янчук Л.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Ремзіна Н.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ПОРТОВИХ ЗБОРІВ

Стефківський В.М., Лопатинська Ю.В., Стефківська Ю.Л.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Тарасенко О.О.
РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПІДСИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кривко А.Ф.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Куделя В.І., Мирошниченко Ю.В., Моцна І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Максимов С.В., Максимова О.С.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНІВ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ ВЕЛИКОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ В УМОВАХ КРИВБАСУ

Мамонов К.А., Величко В.А.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Метеленко Н.Г., Семенов А.Г., Ярошевська О.В.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Петрик Ю.С., Михайленко О.В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Побережна З.М.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Семенов К.Л.
ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЯДРА БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ У МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Ковальський А.О., Кузіна Р.В.
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Акименко О.Ю.
РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 

Титульна сторінка

Зміст (частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Симаков В.С.
ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Хамініч С.Ю., Сокол П.М., Карасьова Т.Є.
СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ТА ОЦІНКИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Шацька З.Я.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МЕГАСЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Шелеметьєва Т.В., Семенов А.Г.
ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Федулова С.О., Савченко М.Є.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мареха І.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Предун К.М.
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВП ЗА НАПРЯМАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ OECD/KCP

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Астахова Н.І., Мастило О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Вінокуров Я.О.
ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПЕРВИННОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ НА ЛІКВІДНІСТЬ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ

Гавриловський О.С., Сташенко Ю.В., Водзінський В.В.
КРИПТОВАЛЮТА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ГРОШОВИМ КОШТАМ

Качула С.В., Щирий Г.Л.
АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Недбалюк І.Р.
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Петрушин О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ ЗА РАХУНОК НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Адамська І.Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕТАПИ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ В ПРОЦЕСІ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Задніпровський О.Г.
ТОКСИЧНІ АКТИВИ ТА ЇХ ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Лисенко А.М.
ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

СТАТИСТИКА

Білоцерківський О.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ткаченко А.М., Круглікова В.В., Юхно В.А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНОСОСТІЙКОГО НАПЛАВЛЕННЯ

З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІНЖЕНЕРНОГО ІНСТИТУТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 2019 Р. – ФЕМ ЗДІА)

Метеленко Н.Г., Решетник В.Я., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б.
ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПОСТТОТАЛІТАРНОГО ПЕРІОДУ