Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кім О.О.
ПОВЕДІНКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАСТКИ ПРОДУКТИВНОСТІ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Іващенко М.В., Недождій В.В.
МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Федотова Ю.В.
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Байда Б.Ф.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНІВ УПРАВЛІННЯ

Забаштанський М.М., Забаштанська Т.В., Роговий А.В.
ДЕТІНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: УМОВИ, МОЖЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

Кириченко О.С.
АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кононова О.Є.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ І КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Плинокос Д.Д., Коваленко М.О.
ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Позднякова Л.О., Котик В.В., Нагібіна Н.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТРАНСПОРТУ

Позднякова Л.О., Котик В.О., Клименко С.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Приймак В.І., Міщук Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О., Снітко Є.О.
SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Соловйов І.О., Петрушенко Н.В., Яковенко О.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Хмурова В.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Чайка-Петегирич Л.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Божко В.П., Карацева Н.З., Омельченко О.Л.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЯК КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Боровик М.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Палант А.Ю., Водовозов Е.Н.
ОЦЕНКА СПРОСА НА УСЛУГИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КИЕВА

Громова О.В., Бічева Є.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Даценко Г.В.
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У ПІДВИЩЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Карабаник С.М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Кацемір Я.В.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кіктенко О.В., Буря В.В.
МЕХАНІЗМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Крамар І.Ю.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПОКАЗНИКОМ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Лисевич С.Г.
ГОСПОДАРСЬКІ МЕХАНІЗМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВОГО РОГУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОРІВНЯННЯ

Миронова Л.Г., Зеркаль А.В.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Дубницький В.І., Нефедова О.Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

Продіус О.І., Прокоф’єва В.К.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Чеснік Н.М., Рожко З.П., Струс Л.А.
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Рябова Т.А., Рябов І.Б.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Стефанишин Л.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сухоставець А.І.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Штучний В.Г., Хлібосолов А.С.
ВИБІР ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ревко А.М.
ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

Степаненко А.В., Омельченко А.А.
МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ

Феленчак Ю.Б.
РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Могильна Л.М.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Біль М.М., Лещух І.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Перепадя Ф.Л., Тонких Л.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Хандій О.О.
АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ТРУДОВИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бричка Б.Б.
ПОЛІТИКА ЗМІНИ НОРМАТИВУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ В УКРАЇНІ

Литвинчук І.В., Прохорчук Н.О.
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мельник С.І.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Погріщук Г.Б., Волощук Р.Є.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спасів Н.Я.
ПРАГМАТИЗМ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Будько О.В.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Іщенко М.І., Бутковська О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ларікова Т.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шалімова Н.С., Роєва О.С.
ПОТЕНЦІАЛ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ